ชมรมฯหนองคาย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมืองหนองคาย

       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยมีนายกำพล เมืองโคตร นายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธี ดร.วีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ นายเอนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้ายวิทยา) บรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และว่าที่ร้อยตรีเมธาสิน สมอุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย นำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved