จิตอาสา904 รุ่นแรก แม่พิมพ์ “เสียสละ” เพื่อสังคม

 สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 

โดยปัจจุบัน โครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและ ขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำŽ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์Ž” ขึ้น โดยได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรม เมื่อสำเร็จการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปถ่ายทอด อาทิ เป็นวิทยาการ สามารถอบรมขยายผลให้เหล่าทัพของตัวเอง และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล

 

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในหลายๆ ด้าน สามารถปรับสภาพปัญหาในพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาค เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่นำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่าง เป็นรูปธรรมต่อไป กับเป็นครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสาในรุ่นต่อไปได้

 

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเลขาธิการพระราชวัง กล่าวตอนหนึ่งในวันเปิดการฝึกอบรมว่า

 

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาจัดทำงบประมาณการฝึกรุ่น 1/61 และรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งทรงห่วงเรื่องการฝึกอบรม จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงเรือนนอน อาคารอเนกประสงค์ โรงประกอบเลี้ยงหรือโรงอาหาร และส่วนต่างๆ เพื่อให้รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ดูแล และผู้ให้ความรู้ในการฝึกŽ”

 

“ส่วนด้านวิชาการ พระองค์ทรงพิจารณาจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ ให้นำความรู้มาถ่ายทอดให้เข้าใจถึงโครงการพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาŽ” พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์กล่าว

 

การอบรม รุ่นแรกŽ มีผู้เข้าร่วมอบรม 384 คน เป็นชาย 192 คน หญิง 192 คน ซึ่งเป็นนักเรียน ข้าราชการ และข้าราชบริพารในหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รวมถึงนักเรียนจากเหล่าทัพต่างๆ โดยเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน

ใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์

 

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.วิชาทหารทั่วไปและความสมบูรณ์ของร่างกาย สอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบวินัยตามลักษณะทหาร การต่อสู้ป้องกันตัว

 

2.วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

3.วิชาอบรมความรู้จิตอาสา สอนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ภัยจากยาเสพติด สื่อโซเชียล

 

4.วิชาชีพบังคับ สอนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โครงการพระราชดำริ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

5.วิชาชีพเลือก สอนวิชาช่างต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา ไม้ ปูน สี เชื่อม การทำอาหารไทย ถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร ให้เลือกเรียนได้ 2 วิชา

 

6.การศึกษาดูงาน ซึ่งจะพาไปดูงาน 5 สถานที่ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ดูงานบ้านอ่างตะแบก (ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) จ.ฉะเชิงเทรา โครงการชั่งหัวมันฯ จ.เพชรบุรี ซึ่งจะได้เรียนกับวิทยากรระดับหัวกะทิแต่ละด้าน จำนวน 63 ท่าน อาทิ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รวมใช้เวลาตลอดหลักสูตร 6 สัปดาห์ ซึ่งคิดเป็น 462 ชั่วโมง

 

ผลการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมากŽ และภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904

 

ยังความปีติมาสู่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ เครื่องหมายจิตอาสาŽ ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ เป็นเครื่องหมาย พระปรมาภิไธย วปรŽ อันทรงเกียรติ พร้อมสลักข้อความ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจŽ

 

พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการอบรม กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักสูตรจิตอาสา เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในด้านต่างๆ ต่อจากนี้ผู้สำเร็จการอบรมจะนำสิ่งที่ได้รับไปขยายผล โดยจะนำไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานของตนต่อไป

 

“การอบรมจิตอาสา 904 เป็นหลักสูตรที่ดีและมีคุณค่า โดยเราได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ มากมาย นับเป็นจุดเริ่มต้นของงานจิตอาสาด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การเป็นจิตอาสา ไม่ต้องเริ่มจากที่ไหนไกล ให้เริ่มจากตัวเองก่อน เริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยหัวใจของการเป็นจิตอาสา คือ เสียสละทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน”Ž พล.ต.ต.สุทินกล่าว

 

ด้าน ร.ต.หญิง สุพัตรา เจือทอง นายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหา ผวส.กสพ.สนพ. กพ.ทอ. กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมหลัก สูตรจิตอาสารุ่นที่ 1 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์Ž โดยตนสมัครใจเข้าร่วมด้วยตนเอง

 

“ไม่รู้ว่าในหนึ่งชีวิตนี้จะหาโอกาสดีๆ แบบนี้ได้อีกไหม ด้วยวิทยากรแต่ละท่านที่มาอบรมต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ ในหลักสูตรยังมีวิชาที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน ซึ่งน่าสนใจอย่างมาก เช่น วิชาการร้อยมาลัย ทำขนมหวาน ตลอดจนมีวิชาช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างสี ให้เลือกเรียนด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี นอกจากนี้ ยังได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ

 

“ส่วนหลักสูตรที่รู้สึกประทับใจที่สุดจากการอบรม ครั้งนี้ คือการได้ไปดูงานที่ ศูนย์กสิกรรมเกษตรมาบเอื้อง จ.ชลบุรี เพราะว่าสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ไปแนะนำให้กับคนรอบข้างที่ สนใจในเรื่องนี้ได้ ซึ่งตอนนี้ก็คิดที่จะเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่บ้านเลย เช่น เริ่มปลูกผักที่สวนหลังบ้าน

 

“และภายหลังการจบหลักสูตรในส่วนของต้นสังกัดกอง ทัพอากาศก็มีแผนขยายโดยจะเริ่มจากภายในกองทัพ ก่อนจะขยายไปยังเฟสต่อไปคือประชาชนที่อาศัยอยู่รอบท่าอากาศยานดอนเมือง” ร.ต.หญิง สุพัตรากล่าว และว่า งานจิตอาสาทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้สังคมพัฒนาต่อไป หากถามว่าจิตอาสาเหนื่อยไหม แน่นอนว่าร่างกายต้องเหนื่อยอยู่แล้ว แต่ว่าทางด้านจิตใจ เราได้รับสิ่งตอบแทนมากกว่าคำว่าเหนื่อย ซึ่งตรงกับคำกล่าวของวิทยากรท่านหนึ่งที่ได้ฟังแล้วเก็บมาเป็นคติประจำใจใน ทันที คือ ประโยคที่ว่า…Ž

 

“ทำงานให้ได้ท่ามกลางความขาดแคลน โดยไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณ”Ž ร.ต.หญิง สุพัตรากล่าว

 

ขอขอบคุณ

มติชนรายวัน https://goo.gl/3C9Mre

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved