ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดทหารบกน่าน

       จทบ.น่านเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กำลังพล ครอบครัว และนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง

       7 มิ.ย.2555 ที่ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารน่านจังหวัดน่าน พล.ต.ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดทหารบกน่าน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          สำหรับการเปิดศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้หน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว รวมถึง ผู้ที่เข้ามาบำบัดยาเสพติดในหน่วยทหาร โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ได้มาเรียนรู้ พัฒนาเป็นอาชีพเสริม แก่กำลังพลและครอบครัว

          ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการสาธิตทางการเกษตร ดำเนินโครงการต่าง ๆ 9 โครงการ อาทิการเพราะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมูป่า การทำปุ๋ยไส้เดือน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดเนื้อ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิต EM โดยนำผลกำไรที่ได้จากดำเนินการจัดตั้งเป็นกองทุนต่างๆ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทหารกองประจำการ และนำมาตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ของผู้ปฏิบัติประจำศูนย์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป

..................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved