คิดถึง…สมเด็จย่า ปลูกป่าสร้างคน             เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่าที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง”ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.นี้ โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. ศกนี้ เวลา 18.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

             ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่านำเสนอพระราชกรณีย กิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หวังว่าคนที่มาชมนิทรรศการ จะรู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรง สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่คนไทย และน้อมนำ พระราชดำริรวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงตระหนักและห่วงใยมาตลอด

             นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” อันเกิดจากแนวคิดที่ว่าสมเด็จย่าทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต โดยทรงเริ่มต้นจากการ “ปลูกป่า” ให้เป็นป่าอันอุดม เป็นต้นน้ำลำธารแก่สรรพชีวิต จากนั้นประเทศชาติจะก้าวไกลได้ ต้อง “สร้างคน” ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ พร้อมช่วยเหลือ ผู้อื่นและเพื่อให้คนไทยรู้จักดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อน ให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ “วิถีพอเพียง” จึงเป็นพระราชจริยวัตรที่สมเด็จย่าทรงปฏิบัติและทรงเป็นแบบอย่างแก่ พระโอรส-พระธิดา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแสดงออกให้ปวงชนชาวไทยทุกคนเห็นเป็นแบบอย่างในวิถีแห่งความพอเพียงเช่นเดียวกัน             ภายในงานแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 โซน เริ่มที่ นิทรรศการโซนแม่ฟ้าหลวง บอกเล่าที่มาของคำว่าแม่ฟ้าหลวงของชาวภูสูง โดยเริ่มจากการประพาสหัวเมือง สู่การทรงงานเพื่อพสกนิกร ก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์ เช่น โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี(พอ.สว.) และพระราชทานพระราชูปถัมภ์มูลนิธิเอกชนต่างๆ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            นิทรรศการโซนทรงช่วยเหลือ ถ่ายทอดพระมหากรุณา ธิคุณด้านการส่งเสริมการศึกษา สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ทรงทราบถึงความตั้งใจดีของตำรวจตระเวนชายแดนใน การจัดตั้ง “โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม” จึงทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้าง และเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เองทุกแห่ง            นิทรรศการโซนปลูกคน มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ รับแนวพระราชดำริ “ปลูกคน ปลูกความคิด” ที่เน้นความสำคัญด้านการศึกษา ด้วยการรับชาวเขาจากถิ่นทุรกันดารมาอบรมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน จัดทำโครงการอบรมเยาวชนชาวเขาเพื่อให้ความรู้ในระบบโรงเรียน อบรมด้านมารยาท การรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ความสามัคคี สุขอนามัย และฝึกความเป็นผู้นำ

              นิทรรศการโซนต้นกล้าที่เติบโต รวบรวมเรื่องราวของอดีตนักเรียนชาวไทยภูเขาที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระบรมราชชนนี ทำให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและได้รับการอบรมจากไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จนเติบใหญ่เป็นผู้มีความเมตตา ซื่อสัตย์ พึ่งพาตนเอง มี จิตอาสา มีความสามัคคี ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและเล่าเรียนมา นำความรู้มาพัฒนาบ้านเกิด              นิทรรศการโซนปลูกป่า เผยแพร่เรื่องราวการคืนผืนป่าต้นน้ำดอยตุง สืบเนื่องจากพระราชกระแสรับสั่ง “ฉันจะปลูกป่าดอยตุง” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงถือกำเนิดขึ้นในพุทธศักราช 2530 โดยมีเป้าหมายให้ผืนป่าต้นน้ำของดอยตุงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สามารถหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบจวบจนปัจจุบันนี้

               ภายในงานยังมีเวิร์กช็อปงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมงานร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในเมือง หรือ Urban Planting เพื่อปลุกจิตสำนึกให้รักต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการนำภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นภาชนะในการปลูกต้นไม้ และปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้คนที่อาศัยในเมือง ผู้เข้าชมงานยังได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมืออันประณีตของชาวบ้านและช่างฝีมือจากมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อาทิ ผ้าทอมือคุณภาพเยี่ยม งานเซรามิกเนื้อดี ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 

 

 

 

 

ขอบคุณ https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_633025

http://www.naewna.com/lady/302939

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved