ครั้งหนึ่งในชีวิต!!! เป็นมงคลสูงสุด..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ..มีบทสวดพระราชวังมาฝาก อยู่ที่ไหนก็สวดได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงนำสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น.

รัฐบาลขอเชิญชาวไทย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดใกล้บ้าน หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

-คำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนักพระราชวัง-


๑.ให้นั่งคุกเข่าลงพร้อมกัน ประนมมือ

๒.ให้ผู้เป็นหัวหน้านำสวด และคนอื่นๆ ว่าตามดังต่อไปนี้ :-

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา    พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ(กราบ)

๓.ให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกัน ประนมมือ

๔.ให้ตั้งนะโม ๓ จบ สวดทำนองสังโยคหลวงไว้ระยะดังต่อไปนี้ :-

(นำ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

๕.ให้สวดพระพุทธคุณ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) อิติปิ โส ภะคะวา......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

๖.ให้สวดคาถานมัสการพระพุทธคุณ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)

เป็นทำนองสรภัญญะ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ์......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) สุวิสุทธะสันดาน ตัดมูลกะเลสมาร

บ่มิหม่นมิหมองมัว หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคีบ่พันพัว สุวะคนธะกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร โปรดหมู่ประชากร มะละโอฆะกันดาร ชี้ทางบรรเทาทุกข์

และชี้สุขกะเษมศานต์ ชี้ทางพระนะฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย พร้อมเบญจะพิธะจัก ษุจะรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง สัตว์โลกได้พึ่งพิง

มะละบาปบำเพ็ญบุญ ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธะการุญ ญะภาพนั้นนิรันดรฯ

๗.ให้สวดพระธรรมคุณ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) สวากขาโต......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

๘.ให้สวดคาถานมัสการพระธรรมคุณ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)

เป็นทำนองสวดฉันท์ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) ธัมมะคือคุณากร......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) ส่วนชอบสาทร ดุจดวงประทีปชัชะวาล

แห่งองค์พระศาสะดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมน ธรรมใดนับโดยมรรคผล

เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนะฤพาน สมญาโลกอุดรพิสะดาร อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข ปะฏิบัติปะริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจะคลอง

ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง ข้าขอโอนอ่อนอุตตะมงค์ นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจาฯ

๙.ให้สวดพระสังฆคุณ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) สุปะฎิปันโน......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

๑๐.ให้สวดคาถานมัสการพระสังฆคุณ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)

เป็นทำนองสวดฉันท์ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสะดา.......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) รับปะฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภะคะวันต์

เห็นแจ้งจัตุสัจเสร็จบรร ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปอง บมิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อนาบุญอันไพ

ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศะพล มีคุณอะนนต์ อะเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนบหมู่พระศะรา พกทรงคุณา นุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย จงช่วยขะจัดโพยภัย อันตะรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ

๑๑.ให้สวด พาหุง ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) พาหุง สะหัสสะมะภินิม.......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) มิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจังฯ

๑๒.ให้สวด ชัยมงคล เป็นทำนองสรภัญญะ ดังต่อไปนี้ :-

(นำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท.......(รับและสวดพร้อมกันต่อไป) ธะวิสุทธะศาสะดา

ตรัสะรู้อะนุตตะระสะมา ธิณะโพธิบัลลังก์ ขุนมารสะหัสสะพะหุพา หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขะละประทัง คะชะเหี้ยมกระเหิมหาญ แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กะละคิดจะรอนราญ

รุมพลพะหลพะยุหะปาน พระสมุททะนองมา หวังเพื่อผะจญวะระมุนิน ทะสุชินะราชา

พระปราบพะหลพะยุหะมา ระมะเลืองมะลายสูญ ด้วยเดชะองค์พระทศะพล

สุวิมละไพบูลย์ ทานาทิธัมมะวิทิกูล ชะนะน้อมมะโนตาม ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา

และนะมามิองค์สาม ขอจงนิกรพะละสยาม ชะยะสิทธิทุกวาร ถึงแม้จะมีอะริวิเศษ

พะละเดชะเทียมมาร ขอไทยผะจญพิชิตะผลาญ อะริแม้นมุนินทรฯ

 

.......................................................อ้างอิงจาก - กรมประชาสัมพันธ์


เรียบเรียงโดย ปิยะนัย เกตุทอง : สำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnews.co.th/contents/k/317496

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved