การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯในทุกภาคส่วน (1)“ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติยาวนานเป็นเวลา 70 ปีตราบจนเสด็จสวรรคต ได้พระราชทานพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรที่เป็นแนวทางให้คนไทยทั้งประเทศเดินตามรอยพระยุคลบาทคือความเพียร ความอดทน ไม่โลภ ไม่ประมาท มีความกตัญญูกตเวที มีความรักความเมตตาสามัคคีต่อกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อันสื่อได้ถึงแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตแบบเพียงทั้งสิ้น

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯไปเผยแพร่แก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวในการดำรงชีวิตและเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความอดอยากขาดแคลนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นปรัชญาที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศตามแนวทางสายกลาง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาฯ ในการนำสังคมให้รอดพ้นวิกฤตและดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขมั่นคงและยั่งยืน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานหลักการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯไปประยุกต์ใช้ทรงชี้แนะให้เดินตามทางสายกลางที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจนบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณดับกิเลสทั้งปวงได้ ซึ่ง ต้องอาศัยวิธีการและการกระทำที่ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ บนเงื่อนไข 2 ประการอันเป็นคุณลักษณะของความพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

 

เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้เป็นพื้นฐาน

 

เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร

 

เงื่อนไขความรู้ หมายถึง การต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ด้วยการมีสติและปัญญา

 

ในการนำไปประยุกต์ใช้นั้น ทุกคนสามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้องเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” คือ เกิดจากจิตสำนึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว ดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่

 

ลด ละ เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

 

ความพอเพียงในสถานศึกษา โดยเริ่มต้นจากครูและผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯมาปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง เป็นแม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ที่ดีทั้งในด้านการดำเนินชีวิต อาทิ ขยัน อดทน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ อาทิ ตั้งใจสอน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน กระตุ้นให้เด็กรักเรียน คิดเป็น ทำเป็น และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างคนดี คนเก่ง ให้แก่สังคม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน เล่น และดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และพอประมาณกับตนเอง ใฝ่หาความรู้ ใช้หลักวิชาและความรู้จริงในการตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆ ปฏิบัติตนและคบเพื่อนเป็นกัลยาณมิตร ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ แบ่งปัน กตัญญู รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง ไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เช่น ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย และไม่ดื่มสุรา เป็นต้น

 

ขอขอบคุณ

สยามรัฐออนไลน์  https://goo.gl/9FJkne

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved