กองทุนสวัสดิการเกษตรกร..สร้างอาชีพการเกษตร..อย่างยั่งยืนชู พรบ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 เตรียมต่อยอดตั้งกองทุนหนุนสวัสดิการแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หวังสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรเพาะปลูกตามแผน ช่วยลดปัญหาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในงานเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว พบปัญหาหลักๆ

อาทิ มีการลงทุนสูงแต่รายได้ต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น

ซึ่งแม้ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ตาม

แต่เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจที่จะทำตามแผนดังกล่าว

ขณะเดียวกัน เมื่อประสบปัญหาขาดทุน ประสบภัยพิบัติ เกิดความล้มเหลวในอาชีพก็ไม่มีใครช่วยเหลือ..

กระทรวงเกษตรฯ จึงมีแนวความคิดให้...อาชีพเกษตรกร ...เป็นอาชีพที่มั่นคง...เทียบเท่าข้าราชการ

หรือกรรมกรที่มีสวัสดิการรองรับเมื่อประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ

โดยได้นำพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ซึ่งมีทุน 2,900 กว่าล้านบาทนั้น มาดำเนินงานต่อ

โดยมีเงื่อนไข ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปลูกพืชตามแผนที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด

หากในอนาคตเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการวางแผนดำเนินงาน และหางบสนับสนุนเพิ่มเติม

"มีสถิติว่า บางปีภาครัฐใช้เงินกว่า 200,000 ล้านบาท ในการเข้าไปอุดหนุนหรือช่วยเหลือเกษตรเมื่อประสบปัญหา ... แต่หากนำเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลสวัสดิการแก่เกษตรกร น่าจะใช้งบน้อยกว่า.... และมีแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชตามแผนที่กระทรวงเกษตร ฯ วางไว้ ....ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ" นายกฤษฎา กล่าว.......................................

ที่มา ; สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/37500

ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ และ แนวหน้า

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved