“กระเพาะหมู” จากโครงการแก้ปัญหา พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ กระเพาะหมู (เพราะมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูนั่นเอง) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง แต่เดิมพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากมวลน้ำจากทางเหนือเมื่อมาถึงพื้นที่นี้ ระบายออกสู่ทะเลได้อย่างล่าช้า เพราะระยะทางจากคุ้งน้ำนี้ถึงอ่าวไทย มีระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร ใช้เวลาระบายน้ำกว่า 5 ชั่วโมง กอปรกับคูคลองระบายน้ำถูกแทนที่ด้วยถนน หากมีน้ำทะเลหนุนสูง น้ำทะเลก็จะไหลเข้าเรือกสวนไร่นาของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำดังนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษา และพิจารณาวางโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ “คลองลัดโพธิ์” หรือ ปากลัด ซึ่งเป็นคลองขุดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา มาเป็นทางลัดน้ำ โดยยึดวิธีการ “เบี่ยงน้ำ” คือ ย่นระยะทางในการระบายน้ำลงสู่ทะเลเวลาน้ำทะเลลด และปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้เข้าพื้นที่เมื่อเวลาน้ำทะเลหนุน ผสานกับหลักการบริหารจัดการน้ำ จนทำให้ปัจจุบัน สามารถย่นระยะทางการระบายน้ำออกสู่ทะเลจาก 18 กิโลเมตร เหลือเพียง 600 เมตร ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ส่งผลให้คุ้งบางกระเจ้า พัฒนากลายเป็น “พื้นที่สาธิตการจัดการและฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFNet) ” และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น

 

นอกจากนี้ในบริเวณนี้ ยังมีโครงการที่สำคัญอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฯ และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จาก วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่  http://www.rdpb.go.th/…/baa67fbf-463d-429d-ad11-10e84018307…

ขอขอบคุณ

สำนักงาน กปร.  https://goo.gl/rrMxne

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved