กยศ. จ่อยกเลิกใช้เกรดเฉลี่ยกู้ขั้นต่ำ 2.0 เป็นไม่กำหนดผลการเรียน           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ่อเปลี่ยนหลักคัดกรอง จากขอเกรดเฉลี่ย 2.0 เป็นไม่กำหนดใด ๆ ขอแค่จบ ม.3 หรือ ม.6 เตรียมประกาศเริ่มใช้ปี 2560

          วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมติเห็นชอบหลักการให้ปรับเกณฑ์การคัดครองผู้กู้ยืม จากเดิมผู้กู้ทั้งรายเก่าเเละรายใหม่ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 เปลี่ยนเป็นไม่ต้องมีการกำหนดผลการเรียน แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและไม่ต้องเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยบอร์ด กยศ. จะมีการออกประกาศเพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

          สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ที่เลื่อนชั้นปี สามารถเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือ GPAX หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสำเร็จการศึกษา และผู้กู้จะต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมง ยกเว้นผู้กู้ยืมในระดับ ม.ปลาย ที่ต้องมีผลการเรียน 1.00 ก็ให้กู้ยืมได้

          ส่วนกรณีผู้กู้ยืมรายเก่าที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.95 และมีหน่วยกิตคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่เกิน 24 หน่วยกิต ทางบอร์ด กยศ. ไม่เห็นชอบให้กู้ยืม เพราะเกรงว่านักศึกษาจะเรียนไม่จบ และจะทำให้เป็นหนี้ กยศ. เพิ่มขึ้นตามลำดับ

 

ที่มา : คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, kapook.com

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved