กปร. เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหาร การพัฒนาตามแนวพระราชดำริปี 2561


นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) เปิดเผยว่าสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 จัดโครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561เปิดโครงการแล้วตั้งแต่วันที่31 มกราคม 2561

ที่ผ่านมาโดย มีพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด  ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมงาน โครงการอบรมไปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับต้นได้รับรู้ รับทราบ หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้อย่างถูกต้อง

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงการศึกษาดูงาน และตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้จนประสบผลสำเร็จแล้วเป็นกำลังขยายผลไปสู่วงกว้างต่อไป

เลขาธิการ  กปร. เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ตลอดถึงการขยายผลแนวทางตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายหลายสาขาและหลายประเภทของการพัฒนา

เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กปร. จึงจัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 นี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดเครือข่ายทั้งในภาคราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้แนวทางของการบูรณาการเพื่อทำงานร่วมกันในการสนองพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

“ผู้ที่เข้ารับการอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประสานงานในการทำงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชน อันจะยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ และประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นประการสำคัญ”

นายดนุชา สินธวานนท์เลขาธิการ กปร.  กล่าวสรุปว่าภายหลังจากการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาของผู้บริหารในภาคส่วนต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็ง

ซึ่งเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรและประเทศชาติตามแนวทางการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

.................................................


ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  9 มีนาคม 2561  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved