ร่วมเป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวง
*สำหรับเจ้าหน้าที่ ล็อคอินที่นี่
วัตถุประสงค์ของชมรมคนรักในหลวง
- ดำเนินงานสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี (ทั้งด้านการเทิดทูน และการปกป้อง) ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หลักการของชมรมคนรักในหลวง
- ชมรมฯ จะไม่สร้างความขัดแย้งเป็นศัตรูกับกลุ่มใดๆ เว้นแต่บุคคลที่จาบจ้วงบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์
- ชมรมฯ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในนามของตัวชมรมฯ จะไม่ไปให้การสนับสนุนหรือโจมตีพรรคการเมืองและนักการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ แต่สำหรับสมาชิกชมรมฯ จะชอบพรรคใด นักการเมืองผู้ใด ย่อมเป็นสิทธิส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน
 • ข้าพเจ้ามีความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัด *
 • คำนำหน้า * :
 • ชื่อ-นามสกุล * :
 • หมายเลขบัตรประชาชน * :
 • วันเดือนปีเกิด * :
 • อาชีพ * :
 • โทรศัพท์ :
 • อีเมล :
 • ที่อยู่ * :
 • วันที่ร่วมกิจกรรมครั้งแรก * :
 • เคยได้รับเสื้อชมรมหรือไม่ * :
 • ความเห็น :
 • 5+5=
 • ข้อมูลข้างต้นที่ให้ไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงของสมาชิก โดยชมรมคนรักในหลวงจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และจะใช้เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงเท่านั้น
 • ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับวัตถุประสงค์และหลักการของชมรมคนรักในหลวง *
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved